Odnowa Wsi Dolnośląskiej

Stowarzyszenie Sołectwa Wojanów-Bobrów od kilku lat, konsekwentnie przyczynia się do wyposażenia wsi w urządzenia promocyjno-informacyjne, co przyczynia się jednocześnie do poprawy wizerunku miejscowości.  Dzieje się tak za sprawą wspierania naszych inicjatyw przez Województwo Dolnośląskie. Uczestniczyliśmy mianowicie – z pozytywnym skutkiem – w konkursach, ogłaszanych corocznie przez Urząd Marszałkowski pn. Przedsięwzięcia promujące ideę ODNOWY WSI DOLNOŚLĄSKIEJ. Było to możliwe dzięki temu, że Gmina Mysłakowice przystąpiła do odpowiedniego programu, a sołectwo posiada Strategię rozwoju wsi Bobrów i Wojanów.

Przyznawane dotacje, uzupełniane ok. 10% własnym wkładem finansowym przeznaczane były wyłącznie na zakupy usług i materiałów. Prace koncepcyjne, przygotowanie opisów i zdjęć oraz czynności organizacyjne i techniczne były wykonywane w całości społecznie przez członków Stowarzyszenia oraz innych, aktywnych mieszkańców. W ten sposób uzyskaliśmy trwały efekt rzeczowy, na który składają się:

  • witacze, opatrzone nazwą i hasłem sołectwa oraz herbem gminy
  • turystyczne tablice informacyjne, charakteryzujące wsie Bobrów i Wojanów (położenie, rys historyczny, atrakcje turystyczne), urozmaicone od strony graficznej mapami i fotografiami, wmontowane w drewniane konstrukcje, które wraz z innymi elementami małej architektury i roślinami ozdobnymi tworzą estetyczne miejsca wypoczynku
  • namioty promocyjne.

Realizacja zadań publicznych w ramach ww. konkursu przyniosła także korzyści społeczne, do których można zaliczyć:

  • podkreślenie tożsamości wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego (dbałość o wartości historyczne)
  • dążenie do zapewnienia dobrego wizerunku sołectwa
  • poinformowanie mieszkańców i gości o uczestnictwie sołectwa w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej
  • rozwój i umacnianie poczucia wspólnoty i kształtowanie właściwych postaw obywatelskich mieszkańców sołectwa (aktywność i integracja)
  • podwyższanie wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców, zachęcanie ich do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości
  • wzbogacanie produktu turystycznego i sprzyjanie rozwojowi turystyki, m.in. dla wzrostu zamożności lokalnej społeczności
  • promowanie sołectwa oraz jego potencjału społecznego.

W roku 2015 złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kolejną ofertę, licząc na jej zakwalifikowanie do realizacji i przyznanie wnioskowanych środków pomocowych. Zależy nam na tym szczególnie, ponieważ będziemy mogli zakończyć wieloetapowy projekt kompleksowej wizualizacji odnowy naszych wsi, podsumowany wspólną, plenerową zabawą – festynem rodzinnym.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń Stowarzyszenia pragniemy podkreślić, że ODNOWA WSI DOLNOŚLASKIEJ jest bardzo pożyteczną inicjatywą samorządu dolnośląskiego – rzeczywistym wsparciem realizacji zadań publicznych przez lokalne organizacje pozarządowe na dogodnych warunkach finansowych.

Życzylibyśmy sobie, aby w podobny sposób była kontynuowana i w jeszcze większym stopniu i w szerszym zakresie umożliwiała uzyskanie trwałych efektów rzeczowych.

                                                                                                                                                                             Zarząd Stowarzyszenia Sołectwa Wojanów-Bobrów