O Stowarzyszeniu

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA SOŁECTWA
WOJANÓW-BOBRÓW W LATACH 2008-2013

Zakres zadań i przedsięwzięć; efekty.

 1. Realizacja projektu profilaktyczno-rekreacyjnego dla grupy dzieci i rodziców: tematyczne pogadanki z zakresu problemów alkoholowych w świetlicy i nauka pływania w Pałacu Wojanów.

 2. Organizacja wielu uroczystych spotkań okolicznościowych, spotkań towarzyskich, uatrakcyjnianych występami kabaretów, zespołów wokalnych itp. wraz z poczęstunkiem oraz plenerowych imprez kulturalno-rekreacyjnych:

  • nauczycieli i uczniów byłej szkoły w Wojanowie, z okazji Dnia Matki, Dnia Kobiet, Dnia Seniora

  • 5 edycji Rodzinnego Festynu Rozmaitości nad Bobrem i 2 edycje Kolorowego Pikniku na Trawie.

 1. Przystąpienie do Lokalnej Grupy DziałaniaPartnerstwo Ducha Gór.
 2. Udzielenie wsparcia finansowego, rzeczowego i w formie pracy społecznej przy remoncie i wyposażeniu świetlicy GOK w Wojanowie, co przyczyniło się do powiększenia powierzchni jedynej w sołectwie placówki kulturalno-edukacyjnej, zdecydowanej poprawy jej funkcjonalności oraz gruntownej zmiany estetyki.

 3. Pozyskanie wózka inwalidzkiego od organizacji społecznej w Holandii dla niepełnosprawnego mieszkańca sołectwa.

 4. Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy dla rodziny z Bobrowa, poszkodowanej w wyniku pożaru.

 5. Odwiedzanie najstarszych mieszkańców sołectwa w dniu Ich urodzin (życzenia i upominki).

 6. Aktywny udział przy opracowaniu Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Bobrów i Wojanów, dokumentu warunkującego przystąpienie do programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej i pozyskiwanie dotacji.

 7. Przeprowadzenie kiermaszu książek używanych.

 8. Składanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i otrzymywanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach programu promującego ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej.

 9. Uporządkowanie i estetyczne zagospodarowanie najbardziej wyeksponowanych miejsc na terenie sołectwa, zdecydowanie poprawiające wizerunek wsi Bobrów i Wojanów, a także informację turystyczną, dobrze promując sołectwo i gminę Mysłakowice:

  • tereny zieleni urządzonej, skwery, plac zabaw dla dzieci, mała architektura drewniana, balustrada tarasu świetlicy, witacze, drogowskazy, tablice informacyjno-promocyjne, wiaty przystankowe, zatoczka autobusowa i chodnik z kostki granitowej, donice kwiatowe, regulamin placu zabaw, szyldy.

  • rozpropagowanie herbu gminy Mysłakowice.

 10. Wspieranie inicjatywy zagospodarowania nieruchomości w Wojanowie (vis avis pałacu), przejętej od ANRSP przez gminę, na cele sportowo-rekreacyjne. Przeniesienie gniazda bociana, urządzenie parkingu.

 11. Zgłaszanie wniosków do rocznych projektów budżetu gminy, ze wskazywaniem najważniejszych zadań z punktu widzenia lepszego zaspokajania potrzeb mieszkań-ców.

 12. Pozyskiwanie darowizn pieniężnych i rzeczowych od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych:

  • i krzesła, donice i rośliny ozdobne, kostka brukowa, nagrody i materiały festynowe, upominki i poczęstunek.

 13. Kierowanie pism (interwencje, skargi, apele i prośby) do kompetentnych organów administracji publicznej, celem rozwiązania problemów hamujących rozwój sołectwa i obniżających jakość życia mieszkańców:

  • Minister Środowiska, Krajowy i Wojewódzki Zarząd Gospodarki Wodnej – ochrona przeciwpowodziowa i regulacja rz. Bóbr i Karpnickiego Potoku

  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Konserwator Zabytków – brak opieki i ochrony nad zabytkowym założeniem pałacowo-parkowo-folwarcznym w Bobrowie i zagrożenie jego zniszczenia

  • Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa – przekazanie gminie nieodpłatnie wybranych nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne oraz rozbiórka zdewastowanych obiektów po b. PGR

  • Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych – remont drogi nr 2778 D w Wojanowie, wycinka zagrażających drzew

  • Rada Miasta i Prezydent Jeleniej Góry – uniemożliwienie wydobywania surowców w rejonie Maciejowej na granicy z Wojanowem

  • Nadleśnictwo „Śnieżka” – przejęcie działki do zasobu gminy celem poszerzenia wjazdu na most, przeciwdziałanie niszczeniu dróg lokalnych przy wywożeniu drewna ciężkim sprzętem.

 14. Współpraca z Radą i Wójtem Gminy Mysłakowice, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, z Radą Sołecką oraz utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami.

Konsekwencją tej opisanej, szerokiej – w stosunku do możliwości finansowych i organizacyjnych – działalności Stowarzyszenia były wymierne korzyści materialne, poprawiające wizerunek sołectwa Wojanów-Bobrów i stan obiektów użyteczności publicznej, postęp w realizacji zadań i załatwianiu spraw należących do kompetencji różnych organów administracji publicznej, urozmaicenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców, a także uzyskanie wyższego stopnia aktywności, integracji i świadomości lokalnej społeczności.

Ważny przy tym jest fakt, że zdecydowaną większość przedsięwzięć członkowie Stowarzyszenia wykonywali przy zaangażowaniu własnej pracy społecznej oraz darowizn rzeczowych.

Zarząd Stowarzyszenia Sołectwa Wojanów-Bobrów

Janina Radomska – prezes
oraz Tadeusz Gnach, Krystyna Paciejewska, Zdzisław Kozłowski i Joanna Ponorad.